Zapytanie ofertowe nr BzP/02/08/2017

Zapytanie ofertowe nr BzP/02/08/2017

Zapytanie ofertowe nr BzP/02/08/2017

dostarczenie nagród (lornetki do obserwacji przyrody) w konkursach realizowanych w ramach projektu pn. „Bukiet z pól. Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zatrzymania spadku różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym" (umowa nr 533/2015/Wn50/EE-EE/D)

 

ZAMAWIAJĄCY

Ptaki Polskie

ul. Dolistowska 21

19-110 Goniądz

NIP: 546 133 16 02, REGON: 200071703, KRS: 0000253695

 

W związku z prowadzonym projektem pn. „Bukiet z pól. Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zatrzymania spadku różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym" (umowa nr 533/2015/Wn50/EE-EE/D) zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na dostarczenie nagród w konkursie „Ogród na pTAK!”.

 

I.         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

         1. Lornetka szt. 3

 

         Konstrukcja - z pryzmatami dachowymi, wodoodporna

         Technologie -  FMC, pryzmaty BaK4

         Średnica obiektywu:  minimum 45 mm

         Powiększenie: minimum 10x

         Jasność względna: minimum 17,64

         Pole widzenia: 129/1000m

         Osłony okularów i soczewek obiektywowych

         Sakwa

         Pasek

         Ściereczka do czyszczenia

 

         2. Lornetka szt. 6

 

          Konstrukcja: z pryzmatami dachowymi, wodoodporna

         Technologie: MC, pryzmaty BaK4

         Średnica obiektywu: 32mm

         Powiększenie: 8x

         Jasność względna: 16.0

         Pole widzenia: 119/1000m

         Osłony okularów i soczewek obiektywowych

         Sakwa

         Pasek

         Ściereczka do czyszczenia

 

II.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

        

            04.09.2017

 

III.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

         Nie dotyczy

 

IV.      OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

         Oferta powinna :

 

1.     posiadać datę sporządzenia,

2.     zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

3.     być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

4.     Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia ceny brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia.

5.     Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostarczenia sprzętu do biura stowarzyszenia w Goniądzu.

6.     Oferowana cena wykonania zamówienia jest ostateczna.

7.     Kwoty wskazane w ofercie należy podać do dwóch miejsc po przecinku tj. do pełnych groszy.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.  Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: [email protected], listem poleconym, przez kuriera lub też dostarczona osobiście  na  adres: ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz do dnia 28.08.2017

2.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 

VI. OCENA OFERT

 

     Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

     O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 

     Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Kraszewski pod numerem telefonu
668 424 477 oraz adresem email: [email protected]

     Zapytanie o ofertowe może być wycofane w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

Wróć do listy artykułów
Up